reklamační řád

Reklamační řád pro prodej pevných paliv

Uplatňování reklamace na zakoupené vadné zboží:

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu u prodávajícího reklamovat. Kupující je povinen vadu uhlí prodávajícímu prokázat. Při uplatnění reklamace předloží kupující doklad o nákupu zboží a sepíše s odpovědným pracovníkem reklamační zápis. Vadou se rozumí odchylka kvalitativních parametrů uhlí stanovených jakostními parametry prvovýrobce.

Reklamace váhového množství paliva:

Reklamace musí být kupujícím uplatněna IHNED po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením (na certifikované váze) zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky uhlí.

Reklamace na optické vady:

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce pevných paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u optických vad do 10 dnů od převzetí dodávky. Optickou vadou se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. Podmínkou reklamace je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodu objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah podsítného v době, kdy má již většinu paliva spálenou. Oprávněnost této reklamace se zjišťuje mechanickým přetříděním celé dodávky paliva.

Reklamace na skryté vady:

Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě do 30 dnů od převzetí dodávky, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Skrytá vada je vada, která je zjistitelná laboratorním rozborem – dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce.

Postup reklamace na optické a skryté vady:

Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolních vzorků reklamovaného uhlí.

O průběhu reklamace se sepíše zápis.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

V případě oprávněné reklamace určí výrobce paliva výši slevy pro zákazníka.

O oprávněnosti reklamace rozhoduje pověřený pracovník provozovny.

V případě neoprávněnosti reklamace (dle výsledku laboratorního rozboru nebo mechanického přetřídění paliva) hradí kupující veškeré náklady s tímto úkonem spojené.

O vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

Tento reklamační řád je platný pro provozovnu Miloš Huja – Ředhošť.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

--- infopanel ----